تصاویر بلفاروپلاستی

عکس های قبل و بعد از علم زیبایی بلفاروپلاستی در کلینیک تخصصی هوژین
بلافاصله بعد از بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
تغییرات بلافاصله بعد از بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
تفاوت قبل و بعد از بلفاروپلاستی جراحی پلک
نمونه کار بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
عمل زیبایی بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
بلفاروپلاستی یک ماه بعد
نمونه کار بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
بلفاروپلاستی با حذف چربی
نمونه کار بلفاروپلاستی
یک هفته بعد از بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
بلفاروپلاستی با بوتاکس
نمونه کار بلفاروپلاستی
بلفاروپلاستی هوژین
نمونه کار بلفاروپلاستی
بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی
بلفاروپلاستی
نمونه کار بلفاروپلاستی